• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Bond issuerTickerInterest (Annual)Period /by week/Number of sharesFace valueLast price
20200526 TESTbond5.000000001250.00000000100.0000.000
20200526 TEST BOND 25.0000000010450.00000000100.0000.000
asdad0.0010000052100.000000001.0000.000
dfgdfgdfgdf338.0000000052100.000000001.0000.000
DVPBoND10.1250000052250.000000002.0000.000
excel_test_10.0000000052100.000000001.0000.000
excel_test_20.0000000052100.000000001.0000.000
excel_test_30.0000000052100.000000001.0000.000
excel_test_44.0000000052100.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_116.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_120.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_20.0010000052100.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_30.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_60.0010000052100.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_70.0000000052100.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_87.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_7_95.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_9_16.000000005210.000000001.0000.000
freeze_test_9_9_28.7400000052100.000000001.0000.000
H_B_0608_211.1100000012100.00000000100.0000.000
H_BOGINO_112.00000000141000.000000001,500.0000.000
MGB-2020-08-25-026.5000000028100.00000000100.0000.000
qwe0.00000000521000.000000001,000,000.0000.000
MN0BMGB110027.4500000052100.000000001.0000.000
TEST_0824_17.0000000052100.000000001.0000.000
test17.089000005251.000000001.0000.000
MN00ZGB110110.0000000052120.000000001,000,000.0000.000
TEST_28_26.0000000052100.000000001.0000.000
TEST_28_611.00000000104100.0000000010.0000.000
TEST_31_27.0000000052100.000000001.0000.000
test9-10.000000005210.0000000010.0000.000
test_9_17_00211.0000000052100.000000002.0000.000
test9-20.000000005210.0000000010.0000.000
test9-30.000000005210.0000000010.0000.000
test9-3-18.985000005210.0000000010.0000.000
test9-49.000000005210.0000000010.0000.000
test 9 51.000000005210.0000000010.0000.000
test 9 60.500000005210.0000000010.0000.000
test9-60.001000005210.0000000010.0000.000
test9-6-10.000000005210.0000000010.0000.000
test_9_7_19.0000000052100.000000001.0000.000
test_dvp_18.0000000052100.000000001.0000.000
testinvoice9-90.000000005210.0000000010.0000.000
U_0525_UGUUJ_26.70000000104100.000000001,003.0000.000
ZGEB_0727_HYAMD_UNE11.1100000039100.00000000100.0000.000
2020-09-24
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-09-20
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-09-18
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-09-17
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-09-17
Шинэ бонд зарлагдлаа
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаас ...
Дэлгэрэнгүй
2020-09-17
Шинэ бонд зарлагдлаа
Нийт гаргах тоо: 10
Үнийн дүн: 100
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зори ...
Дэлгэрэнгүй