• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
 • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
 • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
 • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Registration of securities

PREPARATION PHASE

Step 1

Companies, which have plan to make IPO, conduct a preliminary research to define a required amount of investment.

Step 2

Select an underwriter company and make a cooperation agreement.

Step 3

The underwriter company will prepare a Prospectus for investors which is includes following necessary documents, prepared by independent professional organizations.

 • a. Audited report
 • b. Asset and business valuation
 • c. Legal due diligence

LISTING PHASE

Step 4

To file IPO documents to the Financial Regulatory Commission and the Ulaanbaatar Stock Exchange, and permission will be given after these two organizations’ the due diligence process is done.

INTRODUCING FOR INVESTORS AND RAISING FUND PHASE

Step 5

To start a Road show for investors.

Step 6

The Investor will place a buy orders in program within the specified period.

COMPLETE LISTING PROCESS AND START TRADING PHASE

Step 7

If order amount reaches to amount that set by Financial Regulatory Commission, IPO will be considered as successful and secondary trading will start.

Хамгийн багадаа 1 жилийн хугацаанд тасралтгүй, идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулсан байх

Үйл ажиллагаанд шаардлагатай зөвшөөрөл, лицензийг авсан байх

Компанийн хувьцааны 20%-аас багагүй хэсгийн биржээр арилжаалахаар шийдвэрлэсэн байх

ОролцогчЧиг үүрэг
Үнэт цаас гаргагч
 • - Бизнесийн суурь төсөл, судалгааг хийх
 • - Компанийн эрх бүхий этгээдээс Андеррайтертай зөвшилцөн олон нийтэд үнэт цаасыг нээлттэй арилжаалах үнэт цаасны хэмжээ, нэгж үнэ зэргийг тусгасан шийдвэр гаргах
 • - Хөрөнгө оруулагч, зохицуулах байгууллагаас шаардсан мэдээллийг гарган өгөх
Андеррайтер
 • - Үнэт цаасны танилцуулгыг бэлтгэх
 • - Хууль, аудит, үнэлгээний байгууллагыг сонгоход дэмжлэг үзүүлэх
 • - Хөрөнгө оруулагчдад үнэт цаасыг танилцуулах
 • - Үнэт цаасны захиалга авах
Улаанбаатарын Хөрөнгийн бирж
 • - Үнэт цаасны танилцуулгыг хянах
 • - Үнэт цаасыг бүртгэх
 • - Арилжааг зохион байгуулах
Санхүүгийн Зохицуулах Хороо
 • - Үнэт цаасны танилцуулгыг хянаж, үнэт цаас гаргах тухай зөвшөөрөл өгөх
 • - home-bond-resp-t-td4-2-b