• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-10-03 14:18:17
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,000
Хямдруулсан үнэ: 1,000
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 100,000
Хугацаа /7 хоног/: 156
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Хүүгийн хувь хэмжээ: 7
Захиалга авах хугацаа: 2019-10-03 00:00 - 2019-10-04 00:00