• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-06-04 15:10:50.674
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100,000
Хямдруулсан үнэ: 90,000
Нийт гаргах тоо: 100000
Үнийн дүн: 10,000,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 9
Захиалга авах хугацаа: 2020-06-04 15:05 - 2021-04-08 15:05