• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-06-08 14:26:26.416
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 100
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 10,000
Хугацаа /7 хоног/: 156
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Купоны хувь: 5
Захиалга авах хугацаа: 2020-06-08 09:45 - 2020-06-08 15:25