• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
Компанийн мэдээлэл
  • Хаяг:  
  • Вэб: 
  • Зах зээлийн үнэлгээ: 52,665,200.000
  • Бүртгэгдсэн: 2019-01-16
  • Үнэт цаасны тoo:  52,665,200
Компанийн мэдээлэл