• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-05 11:19:08.634
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 100
Нийт гаргах тоо: 80000
Үнийн дүн: 8,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 104
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Жил тутам
Купоны хувь: 7
Захиалга авах хугацаа: 2020-05-05 09:00 - 2020-05-12 09:00