• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-12 14:26:38.94
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 10
Хямдруулсан үнэ: 10
Нийт гаргах тоо: 111651221
Үнийн дүн: 1,116,512,210
Хугацаа /7 хоног/: 104
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 1
Захиалга авах хугацаа: 2020-05-12 14:25 - 2021-05-12 13:20