• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-21 12:42:43.01
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100,000
Хямдруулсан үнэ: 96,907
Нийт гаргах тоо: 100000
Үнийн дүн: 10,000,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Улирал тутам
Купоны хувь: 2
Захиалга авах хугацаа: 2020-05-01 09:00 - 2020-05-21 18:00