• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-22 15:58:44.832
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,000,000
Хямдруулсан үнэ: 960,000
Нийт гаргах тоо: 200
Үнийн дүн: 200,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 28
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Улирал тутам
Купоны хувь: 1
Захиалга авах хугацаа: 2020-05-01 09:00 - 2020-05-24 05:00