• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-26 00:22:01.392
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,003
Хямдруулсан үнэ: 1,003
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 100,300
Хугацаа /7 хоног/: 104
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Купоны хувь: 6.7
Захиалга авах хугацаа: 2020-04-26 00:00 - 2020-06-06 00:00