• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-05-26 14:59:24.2
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 100
Нийт гаргах тоо: 50
Үнийн дүн: 5,000
Хугацаа /7 хоног/: 12
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 5
Захиалга авах хугацаа: 2020-05-26 14:55 - 2020-05-26 15:30