• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-07-01 15:54:18.982
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 90
Нийт гаргах тоо: 2
Үнийн дүн: 200
Хугацаа /7 хоног/: 12
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 11.11
Захиалга авах хугацаа: 2020-07-01 15:50 - 2020-09-02 15:50