• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-07-24 10:37:01.194
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 20
Хямдруулсан үнэ: 10
Нийт гаргах тоо: 10
Үнийн дүн: 100
Хугацаа /7 хоног/: 104
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 1.1
Захиалга авах хугацаа: 2020-07-24 10:35 - 2020-07-24 15:35