• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-07-26 23:42:32.059
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1,000,000
Хямдруулсан үнэ: 935,000
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 100,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 39
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 6.95
Захиалга авах хугацаа: 2020-07-26 09:00 - 2020-07-27 10:00