• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-08-06 11:44:00.799
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 100
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 10,000
Хугацаа /7 хоног/: 28
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Купоны хувь: 0
Захиалга авах хугацаа: 2020-08-06 00:00 - 2020-08-07 00:00