• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-09-07 18:03:25.919
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1
Хямдруулсан үнэ: 1
Нийт гаргах тоо: 10
Үнийн дүн: 10
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Купоны хувь: 0.00
Захиалга авах хугацаа: 2020-09-07 17:03:01 - 2020-09-07 19:03:01