• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2020-09-14 12:43:26.779
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 1
Хямдруулсан үнэ: 1
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 100
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Купоны хувь: 0.00
Захиалга авах хугацаа: 2020-09-14 11:42:23 - 2020-09-14 13:42:23