• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-08-28 12:11:20
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 90
Нийт гаргах тоо: 10000
Үнийн дүн: 1,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хугацааны эцэст
Хүүгийн хувь хэмжээ: 10
Захиалга авах хугацаа: 2019-08-28 12:00 - 2019-08-28 18:05