• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-09-02 13:06:00

Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 100
Хямдруулсан үнэ: 70
Нийт гаргах тоо: 10
Үнийн дүн: 1,000
Хугацаа /7 хоног/: 52
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Хагас жил
Хүүгийн хувь хэмжээ: 42.86
Захиалга авах хугацаа: 2019-09-02 00:00 - 2019-09-03 00:00