• E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)
  • E-UKHU-001 +0.00% ( +0.000)
  • HUB_001 +0.00% ( +0.000)

Шинэ бонд зарлагдлаа

2019-09-17 22:05:06
Үнэт цаас гаргагчийн нэр: Монгол Улсын Сангийн яам
Үнэт цаас гаргах зорилго: Төсвийн алдагдлыг санхүүжүүлэх
Үнэт цаасны санал болгох хүрээ: Дотоод
Үнэт цаасны төрөл: Бонд
Нэрлэсэн үнэ: 10,000
Хямдруулсан үнэ: 10,000
Нийт гаргах тоо: 100
Үнийн дүн: 1,000,000
Хугацаа /7 хоног/: 208
Хүү төлөгдөх хэлбэр: Улирал тутам
Хүүгийн хувь хэмжээ: 7.5
Захиалга авах хугацаа: 2019-09-17 00:00 - 2019-09-20 00:00